1 2 3 4 5

فصل زیبای پاییزکەادیبان و شاعران ازآن بەبهارعارفان یادمی کنند.

23 - Copy
🍂انارانە🍂
منت خدای راعزّوجل کەطاعتش موجب قرب است وبەشکراندرش مزیدنعمت!
“جۆی چەمەی شەوقم هەم یەخ کەردەوە
مەزرەعەی هەستیم شەڵتە بەردەوە
نەشئەی وەخت سەخت ئامای پاییزەن
یا شنۆی دووری باڵای ئازیزەن  “
فصل زیبای پاییزکەادیبان و شاعران ازآن بەبهارعارفان یادمی کنند.
فصلی کە آمدنش را خنکی هوا،ظهور ابرها،بارش باران،بوی خاک وکاەگل، خزان درختان وخش خش برگ هاخبرمی دهند.آنهم‌ پاییزدلنشین وزایدالوصف “اورامانات” و بالاخص شهرستان پاوە باباغهای انار،گردو،توت، گلابی،انگوردیم و….کەمیوەهاومحصولا تش کم نظیر. برای نمونەاز”انار”علاوە برمصرف این میوەبهشتی وخوشمزەبەویژەدرشب نشینیهای فصل پاییز فرآوردەهای دیگری مانند؛ربّ،آب انار، ترشە هنار (دانەهای خشک شدە) وازانگوردیم مویز (هەچکۆچ) وآب انگوروازتوت شیرەتوت (دوشاو)کەبسیارشیرین ومغذی است را بەدست می آورند.وازخشک شدەمیوەهای چون گلابی،آلو،زردآلوعلاوە بردرست کردن انواع غذاهای زمستانی یک کمپوت خوش طعم ومقوی بەنام “خوشاو” تهیە می کنند.
ازبرکت این میوەهای مفیدوخوش طعم  پاییزی است کەازدیرباز،فصل پاییز دراورامانات زیباودلنشین بودە است. پاییزدراین دیار باتنوع میوەهاو خوراکی ها یش درهم آمیختەاست.
ودراین میان” انار” جایگاەخاصی رابە خوداختصاص دادەو حتی برای بعضی ازروستاهایک برندوشاخصەشدە است.
بەگونەای کەدراین سالهاوچنین ایّامی هر روستایی بەپاس شکرگزاری،جشنوارە ومراسم” انارانە”را برپامی دارند. اگرچەشکرگزاری وقدردانی ازنعمت های خدادادی وتشکیل همایش درراستای یک محصول آنهم میوەای مفیدوسالم هم چون انارکە درعصرتکنولوژی بەعلت کمبودمیوەهای  طبیعی وارگانیک در بازار،نقش وارزش “انارپاوە”در سلامتی مردم لازم و ضروری بە نظر می رسد. اناری کەسالهاست این منطقەباآن و فرآوردەهایش شناختەمی شود وباغدران ازآن امرارمعاش کردەاند. واززمانهای دورکەخبری ازجادە وماشین و”انارانە” نبوداجدادمامحصولات باغی خود رابا چارپایانشان بە شهرها ی دورونزدیک ازشارەزور وشهرو روستا های اقلیم کردستان گرفتەتاکرمانشاە،هرسین وهمدان برای فروش و یا مبادلە بەکالاهای ضروری ازجملەگندم وجومی بردندآنان باآغازبرداشت انار بارسفر بستەوباترک خانوادەو دیارخویش، هفتە ها باتحمل مشقات وخطرات طی طریق نمودەاند تاحاصل دسترنج بهاروتابستان باغاتشان رادرپاییزبەگندم وجووکالاهای مورد نیاز مبادلە تافصل زمستان رادر کنار خانوادە آسودە سپری نمایند.

نیاکان ماازدیربازبااین درختان مونس و همدم‌ بودەاندوباجان ودل این میراث ارزشمندراپاس ودراختیارنسلهای بعدی گذاشتەاند.
وآنان نیزدرعصرخویش بەنحوی اوراما نات رابامحصولات باغی اش بە سایر مناطق معرفی نمودەاند.
تاما امروزازاین ارمغان بەشیوەهای مختلف اقتصادی،سیاسی، اجتماعی، معنوی ،مادی و…سودببریم. وبااجرای برنامەهای متنوع آنرا فرصتی جهت جذب گردشگران، شاعران،نویسندگان، گزارشگران ،فیلمبرداران وحتی مسئولین بدانیم.این حرکت فی النفسە ارزندە، مقبول و دارای محاسنی است چراکە همراەبا شکر گزاری وتقدیر ازالطاف بیکران الهی بە پاس ارزانی نعمات بی نظیرش است وازطرفی باعث ترغیب باغداران جهت بالابردن کیفیت محصولات وتلاش برای جذب گردشگری و سرمایەگزاری و…است.امامعایبی وایراداتی درآن نهفتەاست.کەدرراستای برطرف نمودن کاستیها واجرای بهتر چنین برنامە هایی توجە خوانندگان عزیز،دست اندرکاران و مجریان امر رابە چند نکتە جلب می نمایم؛
-آیاجشنوارەای کەدراین روستاهابانام  انارانەبرگزارمی شوددال براین است کە قدمت وپیشنەانارمتعلق بەٱنهاست ؟
-آیاسطح باغات اناردرچنین روستاهایی درصدر سایرروستاهای منطقەمی باشد؟
-آیابهترین انارهای منطقەمختص بەاین روستاهاست؟
-آیابهترین ربّ انارکەمهمترین وباارزش ترین فرآوردەمیوەاناراست دراین روستا ها تولیدمی گردد؟
-آیااجرای این برنامەها بایک سبک و عنوان  درچندروزمتوالی یک نوع چشم وهم چشمی وتقلید تعبیرنمی شود؟
-آیااین برنامەهای تکراری درروستاهای همجواری کەنیازمندتهیە امکانات رفاهی جهت بازدیدکنندگان وگردشگران بودە  موجب اتلاف وقت وتحمّل هزینەهاو خطرات ایاب وذهاب ودیگر مشکلات نخواهدبود.
-آیابرگزارنمودن چنین مراسمی بەنام چندروستاوعدم توجەبەدیگر روستاها کەبهترین انارورب اناردرسطح منطقە واستان رادارندنشان ازبی مهری وظلم معنوی بەآنان نیست ؟
بندەضمن ارج نهادن بەاین حرکت مردمی هرگزمخالف ومنکراجراوبرگزاری چنین مراسم وجشنوارەهایی نیستم،امابە عنوان یک شهروند پیشنهاد دارم کەاین برنامەهاسالانەبەصورت یکجاومنسجم با محوریت یک روستاحداقل دردو روز درسطح منطقە وبا نام شهرستان برگزار گردد.بەنحوی کە کلیەروستاهاواحادمردم درآن مشارکت داشتە باشند.کەنەتنها یک رقابت سالم راایجادبلکە”مراسم انارانە” بەصورت یک نمادونشان برای همیشە ماندگارومنتج بەتعامل و تبادل تجارب هرچە بیشتر باغدران و اتحاد و انسجام روستاهای منطقە خواهد شد.
سرکوت نادرپوڕ ۱۸؍۸؍۹٦

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.