1 2 3 4 5

افتتاحیەی موسسەی فرهنگی هنری “قلم معاصر کورد” در پاوە، با حضور اساتید مطرح فرهنگ و هنــر کوردستان

mvi_303000_02_0120161128-011900-5

 ۴  آذر  پاوه  نقطه عطفی  تاریخی!

افتتاحیەی موسسەی فرهنگی هنری “قلم معاصر کورد” در پاوە، با حضور اساتید مطرح فرهنگ و هنــر کوردستان

عصر دیروز  پنجشنبە ٤ آذرماە، موسسەی فرهنگی هنـری “قلم معاصر کورد”  طی مراسمی عظیم و باشکوە فرهنگی، هنری و با حضور موثر اساتید بزرگ فرهنگ و هنر کوردستان، در پاوە، افتتاح شد.

بە گزارش کمیتەی اطلاع رسانی قلم معاصرکورد، این مراسم عصر روز پنجشنبە، در محل سینما فرهنگ پاوە، با حضور جمع کثیری از اساتید بزرگ کوردستان، درمیان شور تاریخی مردم فرهنگدوست پاوە و هەورامان، بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام اللە مجید و سرود رسمی، با قرائت متن پیام هیئت عالی موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد از طرف مجری آغاز شد.

در این پیام هیئت عالی موسسە، ضمن عرض ادب و احترام بە محضر مدعووین، حضور تاریخی شخصیتهای نام‌آور  و بزرگ کورد در این مراسم را تاریخی دانستە و بە آنان عرض خیر مقدم و شادباش گفت. در ادامە، ضمن خطاب قرار دادن مردم فرهنگ‌دوست پاوە و هەورامان، اضافە کردند کە امروز  روزی بزرگ در تاریخ  فرهنگ و ادب پاوە و هەورامان بەشمار می‌رود ، چرا کە برای نخستین بار آرزو و آمال مردم و شاعران، نویسندگان و هنرمندان و فعالان فرهنگی منطقە بە تحقق پیوستە و موسسەای فرهنگی هنری فراگیر و درخور مقام پاوە و هەورامان، با اهداف و رسالت مهم تاریخی، بە صورتی رسمی و شایستە، فعالیت خود را آغاز می‌کند. این پیام در پایان با اشارە بە حوزەی فعالیت و کار خود در عرصەی ادبیات و فرهنگ و هنر کوردی، یاداور شد کە موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد، متعلق بە جای جای شهرها و نقاط حوزەی هەورامان بودە و نەتنها هیچ تمایزی بین آنها قائل نیست بلکە صدای فرهنگ و هنر و زبان مردمان خونگرم منطقە از روانسر و جوانرود و باینگان و پاوە گرفتە تا نوسود و نودشە و هەورامان‌تخت و منطقەی ژاوەروود و  دیگر مناطق هەورامان بودە و در نظر دارد با بەکار گرفتن تمامی نیروهای توانمند و جدی این مناطق، و با اعتقاد راسخ بە نیروی نخبەی فرهنگی و جوان منطقە، شکوە و عظمت گذشتە را بە منطقە برگرداندە و با نگاهی کاملا نوین و مدرن و امروزی، بە رسالت تاریخی خود جامەی عمل بپوشاند.

mvi_298000_00_1220161128-010621-6

در ادامە، طی مراسمی شایستە، شخصیت فرهنگی کورد و پیشکسوت و مسئول گروە مشاورین قلم معاصر کوردکاک محمد رشید امینی، و خانم خلیلی، بە نمایندگی از خانوادەهای خلیلی و رسول‌آبادی، طی مراسمی نمادین، از لوگوی موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد، پردەبرداری کردند کە از طرف حضار بە صورتی شایستە از آن استقبال بە عمل آمد. بعد از آن، کلیپی ٥دقیقەای (کە دربرگیرندەی شمەای از فعالیتهای فرهنگی هنری شخصیتهای فرهنگی ادبی هنری منطقە طی سالهای گذشتە و تلاش فعالان فرهنگی ادبی و اعضای موثر قلم معاصر کورد بود) مزین با آهنگ زیبا و پرنغز ” ئێمە گیانێکین لە دوو جەستەدا، از استاد ابراهیم خیاط هنرمند بزرگ کورد ” پخش شد کە مورد استقبال بی‌نظیر حضار قرار گرفت.

بعد از آن آقای جمال جباری فعال فرهنگی و عضوهیئت موسس و مدیر‌عامل موسسەی قلم معاصر کورد، پیام خیر مقدم موسسە را قرائت کرد. آقای جباری در این پیام ضمن خوش‌امدگویی بە مهمانان عزیز و شخصیتهای بزرگ از دیگر شهرهای مناطق کوردنشین، با اشارە بە آرزوی دیرینەی شخصیتهای فرهنگی ادبی منطقە و تلاش پیگیر فعالان فرهنگی ادبی روشنفکری پاوە وە هەورامان، تاسیس موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد را، تحقق یکی از این آمال و آرزوها دانست و با اشارە بە اینکە موسسە درنظر دارد با نگاهی نوین بە مسائل فرهنگی و هنری کوردی منطقە، از تمامی علاقمندان و دلسوزان و اساتید فرهنگی هنری دعوت بە عمل آوردد.mvi_302200_00_0320161128-010216-0

در ادامە، آقای کیهان عزیزی با ایراد سخنرانی، بە بخشی از اهداف و رویکرد نوین فرهنگی و مدرن موسسە اشارە کردە و با اشارە بە اینکە کورد طی دورانهای مختلف دارای مراکز و نقاط فرهنگی  و نمونەهای تاریخی بودە، نقش تاریخی هەورامان و دیالکت هەورامی در تاریخ فرهنگ و زبان و ادبیات کوردی(بەعنوان یکی از مراکز فرهنگی و زبانی کوردستان)، را بسیار بزرگ دانستند و تلاش در جهت برگرداندن نقش و مرکزیت فرهنگی هەورامان، احیا و بازگرداندن موقعیت و و نقش تاریخی آن را، بە عنوان یکی از کانون های اصلی فرهنگ کردی، از جملە اهداف و کارویژەی موسسە دانستە و لزوم کار و تلاش پیگیر و مستمر شخصیتها و افراد تاثیرگذار در قالب کار گروهی گروها، انجمنها و موسسات فرهنگی هنری روشنفکری منطقە، با رویکردی نوین و مدرن مقولەی” شهر” و پرهیز از کج‌اندیشی و تعصبات عشیرەای، دهاتی و منطقەای در این زمینە دانستە و با اشارە بە رویکرد نوین موسسەی قلم معاصر کورد، ابراز داشتند کە این موسسە برآن است کە با اجرا و عملی کردن پروژەهایی ویژە دراین‌بارە، راهکارهای خود را جهت برون‌رفت از این بن‌بست فرهنگی ارائە نماید.

بعد از آن ماموستا سعید نەجاری(ئاسۆ)، شاعر متعهد و شهیر کورد از شهر بوکان، ضمن ابراز شادمانی از تاسیس وافتتاح موسسە و حضور خود در شهر پاوە، بە قرائت چندین قطعە از اشعار خود پرداخت، کە از سوی حضار مورد استقبال قرار گرفت.

 

mvi_302300_05_3820161128-011307-5

درادامە، دکتر قطب الدین صادقی، استاد مسلم تٲتر و سینمای ایران و جهان، استاد دانشگاە و شخصیت ملی و بین‌المللی کورد، طی سخنانی صریح، بە آسیبهای ناشی از سطحی‌نگری، محلی‌گرایی و تعصبات عشیرەگرایانە و هزینەبر، در تاریخ کوردستان پرداختە و بر لزوم توسعه شهر و فرهنگ شهری و پذیرش دنیای مدرن با ویژگیهای آن و تاکید بر کار گرووهی و موسساتی مدرن و ڕوشنگر و گذر از سطحی‌نگری، تاسیس قلم معاصر کورد در شهر پاوە و منطقەی هەورامان را مهم و تاریخی ارزیابی کردە و در پایان از حضور خود در جمع اهالی فرهنگ و هنر پاوە و هەورامان ابراز مسرت و شادمانی نمودند.

در قسمتی دیگر، کاک مومن یزدانبخش شاعر گرانقدر کورد از پاوە با قرائت اشعار خود، گرمی و لطافت خوبی بە مراسم بخشید.

در ادامە پیام تبریک شورای نویسندگان و سردبیری مجلەی وزین ” مەهــابــاد”، توسط خانم فهیمە میروانی قرائت شد.

بعد از آن، خانم کولثوم عثمان‌پوور، شاعرەی پرآوازەی کوردستان از دیار هەورامان و شهر سنندج، طی سخنان کوتاهی ضمن ابراز خوشحالی از حضور خود در این مراسم بە قرائت اشعار خود پرداخت.

در بخش دیگری از این مراسم، کاک سعدی حاجی، عضو فعال موسسە، با ارائەی بحثی شیوا و اندیشمندانە، بر لزوم تغییر در نگاە سنتی بر فرهنگ پرداختە و رویکردهای سنتگرایانە بە مقولەی فرهنگ کوردی را بە چالش کشیدە و بر لزووم نگرشهای جدی و ڕوشنگر و مدرن تاکید کرد و بە اهداف موسسە در این زمینە پرداخت. بعد از آن شاعر پرآوازەی کورد از خطەی کرمانشاهان، ماموستا قاسم ئەرژەنگ(شەماڵ)، در میانەی تشویق حضار، بە قرائت اشعار خود پرداخت و آغاز کار موسسە را بە مردم پاوە و هەورامان تبریک گفت.

mvi_305500_08_4620161128-012759-3

در ادامە، آقای محمود مبارکشاهی، فعال فرهنگی و مدیرعامل موسسەی فرهنگی هنری ” ڤــەژیــن ” مـریـوان، طی پیامی محکم، تاسیس و آغاز فعالیت موسسەی قلم معاصر کورد را گامی مهم و ضرورتی تاریخی دانستە و با اشارە بە، آسیب شناسی وضعیت فرهنگی کنونی هەورامان و پراکندگی نیروهای فرهنگی و سردرگمی و مواضع تنگ‌نظرانەی معدود افراد و تحلیل دسته بندی و گرایشهای فرهنگی، بر لزوم موضع اصولی و شفاف کار و فعالیت موسسات تاکید داشتە و اقدام موسسەی فرهنگی هنری ” ڤەژین” مریوان، در تشکیل کمیتەی ویژەی هەورامان ڤەژین را گامی در راستای خدمت بە تعالی فرهنگ و ادب و زبان کوردی و بویژە منطقەی هەورامان دانستە و  همکاری و تعامل بیشتر دو موسسە را خواستار شد.

بعد از سخنان مبارکشاهی، پیام شیوا و پرنغز ماموستا عطا نهایی( بانە )، نویسندە و داستاننویس مشهور کورد، توسط کاک فرشید شریفی نویسندە و مترجم بزرگ کورد پاوەیی، قرائت شد. استاد عطا نهایی در پیام خود با ابراز تاسف از اینکە نتوانستە در مراسم افتتاحیە حاضر شود، خوشحالی خود را از آغاز بەکار موسسەی قلم معاصر کورد ابراز داشتە و با تبریک بە موسسین، عضا و مردم گرانقدر پاوە و هەورامان، اظهار امیدواری کردند کە، این فعالان ادامەدهندگان و رهپویان بزرگان فرهنگ و ادب کوردستان در خطەی عزیز هەورامان باشند.

شاعر دیگر مراسم کاک صباح محمدی از پاوە بودند کە با قرائت شعر زیبایی بە مراسم جلوەی زیبایی بخشید.

mvi_305200_01_4620161128-213858-2

بعد از آن کاک نعمت رحمانی، عضو هیئت موسس و هیئت عالی موسسە، ضمن خوشامدگویی بە مهمانان عزیز شهرها و مناطق دیگر،  با ایراد سخنانی، بە آسیب شناسی تاریخ نگاری رسمی – اهمیت استراتژیک و نقش جوغرافیا در فرهنگ هەورامان – عوامل ایجاد زبان مشترک معیار- پرهیز از مطلق گرایی و محلی نگری و در عین حال جلوگیری از امحای تنوع زبانی کوردی در جوی مدنی، استفاده بهینه از تنوع و تفاوت ها در چارچوب توسعه فرهنگ ملی بە تشریح اهداف و برنامەهای موسسە پرداختە و از همگان دعوت بە همکاری کرد.

mvi_305700_02_3120161128-012923-1

در دیگر بخش مراسم آقای هومه ر نوریاوی نویسندە، میدیاکار و شخصیت خوش قلب و دوست‌داشتنی، ضمن ایراد سخنانی با لحن زیبا و شیوا، با اشارە بە ضرورت تاریخی تاسیس موسسەی قلم معاصر کورد و ظهور نشانەهای عبور از بن‌بست تاریخ کنونی خطەی هەورامان، بە ارزشگذاری ڕوز چهارم آذرماە در تاریخ رادیوی کوردی اشارە کرد کە برای نخستین بار رادیو کوردی تهران، برنامەهای خود را آغاز کرد. ایشان در ادامە، یاد و خاطرەی دست اندرکاران رادیو کوردی تهران کە از دیار اهورایی هەورامان بودند را گرامی داشتند.

پس از آن، شاعر خوش‌ذوق کورد از دیار محمودخان دزلی، بە قرائت دو قطعە شعر (هەورامی و کەلهوری) خود پرداخت.

در ادامە کاک عادل محمدپوور طی سخنانی، با تاکید بر مسئلەی مهم زبان، خاطرنشان کردند، کە با لحاظ کردن مفاهیم “قلم”، “معاصر” و “کورد”، و درک بە این موضوع کە این موسسە نام ترکیبی از این مفاهیم را برگزیدە، بەنظر می‌رسد کە بسیار هوشمندانە و زیبا و آگاهانە بودە و موسسین ضرورت تعامل این مفاهیم را در جامعەی کوردی درک کردە و در نظر دارند از تمامی پتانسیلهای موجود در این بارە بهرە ببرند. ایشان با اشارە بەآنچە کە امروزە بەعنوان مقولەی زبان مادری، زبان جهانی و زبان معیار، در دنیای مدرن امری حقوقی و انسانی می باشد، ضروریست با پرهیز از افراط و تفریط، از هرگونە تعصبات تنگ‌نظر و محلی‌گرایی و مطلق‌گرایی برهیز کنیم.

پیام تبریک انجمنهای فرهنگی ادبی جوانرود بخش دیگر مراسم بود کە توسط شاعر و نویسندەی کورد کاک صابر مرادی قرائت شد.

در ادامە آقای قهرمان کریمی مسئول کمیتەی حقوقی موسسە، در جایگاە حاضر شد، کە بعلت ذیق وقت تنها اشارەی کوتاهی بە هدف تشکیل کمیتەی حقوقی موسسە کرد و از ارائەی مقالەی حقوقی خود پیرامون موسسات و نهادهای فرهنگی صرف نظر کرد. کاک صباح جباری دیگر نویسندە و زبان شناس کورد پاوەیی بود کە بە علت نبود وقت کافی، صرفا بە سلام و تبریکی مختصر بسندە کرد. ودر ادامە هریک از عدنان مرادی و آرام کیخسروی بە ڤرائت اشعار خود پرداختند.

پایان بخش برنامە، عرض خیر مقدم مجدد میهمانان ارجمند، تقدیر و تشکر از مدیریت محترم ادارە کل ارشاد و اسلامی استان کرماشان، مدیریت ادارەی ارشاد اسلامی شهرستان پاوە( بە جهت همکاری و واگذاری سالن مراسم و ….)، تشکر و قدردانی از دوستان و دلسوزان و افراد و شخصیتها بە لحاظ کمکهای مادی و معنوی بە موسسە، سپاسگزاری از گروە فیلمبرداری، و اصحاب رســانە و بویـــژە سایتهـــای خبــری شهرستــان، کە بە صـــورت ویــژە از آنان دعـــوت بە عمل آمدە بود.

لازم بە اشارە است کە شخصیتها، انجمنها و مراکز فرهنگی ادبی هنری زیادی، با ارسال متن پیام تبریک، تاسیس و آغاز بەکار موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد را بە موسسین، هیت عالی و اعضای آن شادباش گفتەبودند کە بخشی از پیامها قرائت و بخش دیگر بە علت ذیق وقت، فقط بە اسامی آنان اشارە شد؛ مجلەی فرهنگی هنری ” مەهاباد” از شهر مهاباد، عطا نهایی نویسندە و داستان نویس شهیر کورد،  مجلەی فرهنگی ادبی “هـایـا “، ایرج عبادی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفتەنامەی ” لووتکە”، فاتح مصطفایی مسوول انجمن فرهنگی ادبی مریـــوان، انجمن فرهنگی ادبی “ڕۆجیـــار ” شهر سروآباد، انجمنهای ادبی جوانــرود، دکتر صدیق زاهدی استاد زبانشناسی دانشگاەکردستان، دکتر اسماعیل محمودی، دکتر حامد کونەپوشی، دکتر برهان ولدبیگی، محمد غفاری( وکیل و حقودان)، دکتربرهـان لهونی، انور روشن،  پیمان حسن زادە، مسول انجمن موسیقی پـاوە، انجمن دوستداران طبیعت باینگان، گوران عزیزی نمایندەی روستای زردویی، حسن قادری نویسندەی کورد شهر پاوە، صدیق حسنی پیام هنرمندان منطقەی هەورامان، شرکت گردشگر ستارەی غرب داریان، محمد کریمی جوان علاقمند روستای داریان و …..

قابل ذکر است، بخش هنری مراسم افتتاحیەی قلم معاصر کورد (کار هنری انجمن موسیقی پاوە، با سرپرستی استاد پیمان حسن زادە،  نوازندگی استاد شهرام نادری” ویولون”، پوریا فتاحی”کیبورد”، فرهاد سلیمی”خوانندە”)، بە علت اعلام عزای عمومی فوت آیت‌اللە موسوی اردبیلی مرجع بزرگ اهل تشیع، لغو شد.

در حاشیەی مراسم، با صرف شام بە افتخار مهمانان، طی مراسم سنتی شب‌نشینی کوردی، در فضایی گرم و صمیمی، شاعران و هنرمندان بە ارائەی آثار خود برداختە و در ادامە، نمایشنامەی وزین ” کولەبری” از استاد، دکتر قطب‌الدین صادقی، با صدای زیبا و حرفە‌ای ایشان، قرائت شد. این نمایشنامە، از طرف حضار مورد استقبال قرار گرفت. شبی خاطرە‌انگیز و دوست‌داشتنی…..

کمیتەی اطلاع رسانی موسسەی فرهنگی هنری قلم معاصر کورد

پاوە / ٥آذرماە ۱۳۹٥

قەڵـەمی هاوچـەرخی کـورد/ پــاوە

img_2912img_2908img_3176-copyimg_2965mvi_297000_00_0520161128-010250-0mvi_297000_00_2320161128-010316-2img_2975mvi_298000_00_1220161128-010621-6 img_2930 img_2931 img_2935 img_2937 img_2939 img_2943 img_2948 img_2952 img_2959 img_2961 img_2963  img_2968mvi_299700_01_3820161128-010856-4mvi_299700_02_2720161128-010911-5mvi_299800_00_1420161128-065252-0mvi_299800_00_2420161128-065325-3mvi_300900_05_3620161128-011126-5mvi_300900_05_5520161128-011137-6mvi_302200_05_1720161128-065619-8  img_2977 img_2981 img_2990  img_2994 img_3010 img_3013  img_3019 img_3021mvi_305100_02_3520161128-012442-9img_2992mvi_306400_00_0420161128-013001-3 img_3039 img_3041mvi_302600_01_1920161128-011431-1 img_3061 img_3065mvi_303000_02_0120161128-011900-5mvi_305300_00_4820161128-012630-0mvi_307400_00_5120161128-013114-8 img_3071 img_3076 mvi_298000_00_0520161128-010557-1  mvi_299700_00_1020161128-010722-0 mvi_300900_03_4920161128-011030-2 mvi_302200_00_0720161128-010226-1img_3016 mvi_302300_00_3220161128-011201-8 mvi_302300_03_2920161128-011249-4 mvi_302300_06_1420161128-011319-6 mvi_302600_00_1120161128-011555-8 mvi_302600_00_4220161128-011416-0 mvi_302600_01_2820161128-011437-2 mvi_302600_01_5120161128-011455-4 mvi_302900_00_2320161128-011724-3 mvi_302900_02_2320161128-011803-8 mvi_302900_02_3420161128-011826-1 mvi_303000_02_0120161128-011900-5 mvi_304200_00_1120161128-011949-6mvi_300900_06_0220161128-065526-7 mvi_304500_00_2720161128-012053-0mvi_300900_01_1520161128-065354-4 mvi_304800_00_0620161128-012232-4 mvi_305000_01_0220161128-012412-7mvi_300900_02_5220161128-065440-5 mvi_305500_00_1720161128-012708-1 mvi_305700_02_3120161128-012923-1img_2986 mvi_308000_01_4820161128-013354-2 mvi_308100_00_1020161128-013417-3

درباره ی مـظفـر ولـدبیگی

ئه م وب سایت که له به ر چاوی خوینه رانی به ریزه ، له لایه ن مزه فه ري وه له د به گي و به هاوكاري هيوای برای ئه رکه کانی به ریوه ده چی . له خوینه رانی ئه م توره کومه لایه تیه داواکارین بو باشتر به ریوه بردنی،هاریکاری و هاوکاریمان بکه ن . بو په ره پیدانی زياتر به ژماره موبایلی 09183318945 یا ئیمه یلی mozafarnoryaw@yahoo.comپه یوه ندیمان پیوه بگرن . سه ربه رزیتان ئاره زومانه

6 دیدگاه

 1. توضیحات جامع و کاملی بود از بانیان آن بابت شکل گیری این گونه تجمعات سپاسگذاری میشود امید است خروجی آن آن به نفع فرهنگ و توسعه دیارمان باشد

 2. شکل گیری این انجمنها جوانان را از افتادن به دام اعتیاد و ویرانگری نجات میدهد

  • سلام دوست گرامی،این انجمن شاید بتواند مانند سایر انجمن ها در ارتقا ادب و فرهنگ تاثیر بگذارد،اما مسئله اعتیاد به مسائل بزرگتر و اساسیتر اقتصادی،اجتماعی ربط دارد،مثلا فقر و بیکاری،و گرنه اینگونه انجمن ها و حتی انجمن های مبارزه با اعتیاد نیز تاثیر بسیارکمی دارند،جامعه با تشویق و اخلاقیات و غیره بسیار اندک موثر است.مثلا بیمه بیکاری مکفی برای جوانان تا پیدا شدن کار ،مثل بعضی کشورها همچون اروپا برای جوانان امید است،ارتقا سطح اقتصادی،عدم بحران اقتصادی،و اقتصاد سالم فقر را کم کرده،جوانان فرصت کار و زندگی خواهند داشت،

 3. نصراله دانشخواه

  پیروزه و هیوای به‌رده‌وامی بو خه‌خوارانی کولتووری ئه‌م ولاته ده‌خوازم.
  بی‌گومان به‌ریوه‌بردنی ئه‌رکی فه‌رهه‌نگی زور ئه‌سته‌متره له هه‌ر شتیکی دیکه و دیاره هوکاری ئه‌وه بو ئه‌وه‌ی ده‌گه‌ریته‌وه که ئه‌م کاره به یه‌ک نه‌سل وه به‌رهه‌م نایه‌ت و ئه‌رکیکی دریژخایه‌نه و زور ماندوویی ده‌وی تا سه‌مه‌ره‌یه‌کی ریک و پیک بدات.

  هه‌ر به‌رده‌وام بن. هه‌ر بژین.

 4. مبارک باشد..انشاله قلم توانایی دانایان بی غل وغش موجب ابراز دردها وپیدایش درمان برای آلام ها شود..وفرهنگ غنی دانایی وتوانایی را در بین مردم ان دیار اشاعه دهد.چواز آلوده شدن .وغلطیدن مردمان پاک وعزیز ان دیار در ادبیاتی پوچ وهیجانی جلوگیری کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.