1 2 3 4 5

بایگانی روزانه: آذر ۱, ۱۳۹۶

گذری کوتاه درباره زلزله اخیر دراستان کرمانشاه/سرکوت نادرپور

photo_۲۰۱۷-۰۵-۰۴_۲۰-۱۰-۰۸

یاد داشت باسلام امروز نیزبرای چندمین بار جهت همدردی بامردم زلزلەزدە راهی ثلاث وباباجانی شدیم وآنچەراکەمشاهدەنمودیم، بسیاررقت باروناراحت کنندە بود.باران بەشدت می باریدوهوابسی سرد! درمسیرراە روستاییانی رادیدیم کەدر کنارجادەونزدیک خانەهایشان چادرهایی رانصب کردەودرداخل آنهادر زیرباران وسرما نشستەبودند. واردشهرتازەآبادشدیم شهری کەبر هر ساختمانش زخمی  بودکە چشم ودل هرانسانی رامی آزرد.شهری کەدیگرخبری ازمدرسەوهیاهوی بچەهاوحضوراولیا درپشت درب مدارس دراین روزسردو بارانی برای آوردن ...

ادامه نوشته »